Historijat

Historija Fakulteta za tjelesni odgoj i sport datira od 1945. godine kada je neposredno po okončanju drugog svjetskog rata u Tuzli počela sa radom prva Učiteljska škola. Iz aktivnosti ove škole 1960. godine proizašla je Viša pedagoška škola u Tuzli u okviru koje je formiran i Odsjek Fizička kultura. Godine 1970. ova škola prerasla je u Pedagošku akademiju, a među postojećim odsjecima na Pedagoškoj akademiji i ovdje je bio prisutan odsjek Fizička kultura. Ovaj odsjek je od 1993. godine bio u sastavu novoformiranog Filozofskog fakulteta u Tuzli. Fakultet za tjelesni odgoj i sport formiran je 2003. godine.

 

 

Obrazovanje

Fakultet za tjelesni odgoj i sport već par godina radi po novom nastavnom planu i programu koji je proizašao iz Bolonjske deklaracije i ECTS sistema. Studenti, pored ostalog, imaju na raspolaganju i informatičko-dijagnostički centar, kao važan preduslov za razvoj sporta i sportskih vještina, te vrhunski opremljen amfiteatar i moderno opremljene sportske dvorane koja se mogu koristiti za sportske igre, plesove, sportsku gimnastiku, borilačke sportove i dr. Osnovno područje naučnog interesa i poučavanja na dodiplomskom Univerzitetskom studiju i poslijediplomskim studijima je kineziologija, relativno mlada nauka, kojoj je ime izvedeno od grčke riječi kinezis – pokret.

 

 

Danas se Kineziologija definiše kao empirijsko transdisciplinarno opće naučno polje u kojem, prije svega, dominira eksperimentalni pristup u sveobuhvatnim istraživanjima principa i zakonitosti ljudskog pokreta ili tjelesne aktivnosti i vježbanja. Diplomirani profesori tjelesnog odgoja i sporta, sa stručnim zvanjem nastavnika (profesora) tjelesnog odgoja i sporta, primjenjuju svoja znanja i vještine u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na svim nivoima odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Studenti se školuju i za organiziranje i provođenje izvannastavnih aktivnosti na svakom nivou obrazovanja, kao i za organiziranje brojnih sportskih i rekreacijskih sadržaja polaznika odgojno-obrazovnih programa u gradu, općini, kantonu i državi.

 

 
Translate >>