Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Ime i prezime: Jasmin Mehinović Jasmin
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
Akademsko zvanje: Docent
Uža naučna oblast: Transformacioni procesi

 

Tema doktorske disertacije:

Kanonički odnos antropoloških dimenzija situaciono-motoričkih sposobnosti, psiholoških osobina i takmičarske efikasnosti karatista juniora i seniora BiH.

Tema magistarskog rada: 

Odnos između motoričkih, funkcionalnih, situaciono – motoričkih sposobnosti i antropometrijskih karakteristika karatista.

Objavljene Knjige:

▪ Branimir Mikić, Vladimir Ivenk, Jasmin Mehinović (2010). Planiranje i programiranje u sportu. Gama X, Brčk

Popis objavljenih radova:

Alen Kapidzic; Sefik Hasukic; Jasmin Mehinovic; Almir Atikovic; Amra Nozinovic Mujanovic & Edin Mujanovic. Body Mass Index and Volume of Fat Tissue of Unemployed Men in the Tuzla Canton. Int. J. Morphol. vol.33 no.1 Temuco mar. 2015.

Kapidžić Alen, Huremović Tarik, Biberović Alija, Mehinović Jasmin, Selimović Adin, Smajić Miroslav. kinematic Analysis Forearm Passing in Volleyball at Different Distances. Journal of Education and practice. ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online). Vol.5, No.10,2014.

Kapidžić Alen, Ahmić Damir, Salkić Adnan, Mehinović Jasmin, Bašinac Ismet. Differebces in Indicators of Situational Efficiency Between Football Teams on Different Levels of Competition. Management In Sport. Scientific Journal in the Field of Management in Sport. Vol.5, No.1 2014.

Atiković Almir, Hodžić Sanjin, Bilalić Jasmin, Mehinović Jasmin, Nožinović Mujanović Amra, Mujanović Edin, Kapidžić Alen. Gender differences in body mass index and physical activity of stidents of the University of Tuzla. Baltic journal of health and physical activity. 2014, vol. 6, issue 3, str. 183-192.

Alan Alagić, Tarik Huremović, Jasmin Mehinović (2013). Strategija razvoja sporta na univerzitetu u tuzli do 2017. VI međunarodni simpozijum „SPORT I ZDRAVLJE“, Tuzla.

Juraj Kremničk, Almir Atiković, Petr Hedbavi, Mitja Samardžija Pavletić, Jasmin Mehinović, Jasmin Čejvanović (2013). The influence of specialized preparation program on level of acquisition of gymnastic skills on 6'7 years old boys. Slovačka asocijacija kondicionih trenara, Univerzitet Mateja bela u Banskoj Bistrici.

Almir Atiković, Mitja Samardžija Pavletić, Juraj Kremničk, Petr Hedbavi, Jasmin Mehinović, Jasmin Čejvanović (2013). Research in physical education, sport and health. International Journal of Scientific Issues in physical Education, Sport and Health. Vol.2, No 1. ISSN 1857-8152. Skoplje.

Dževad Džibrić, Jasmin Mehinović, Zenaida Malović, Indira Čejvanović (2012). Praćenje dinamike razvoja određenih antropoloških dimenzija kod učenika viših razreda osnovne škole. Crnogorska Sportska Akademija. Sport Mont. broj 34,35,36/X. Podgorica.

Ibri Lulzim, Sylejman Shala, Jasmin Mehinović, Fatmir Pireva (2012). Prediktivne vrijednosti bazično motoričkih sposobnosti na rezultate uspješnosti bacanja u Judou. V međunarodni simpozijum Sport i Zdravlje. ISSN: 1840-4790. Tuzla.

Branimir Mikić, Danilo Bojanić, Jasmin Mehinović, Alija Biberović, Biljana Mikić (2012). Transformation effects from partial quantitative differences of motor abilities of students with special needs. Research in physical education, sport and health. International Journal of Scientific Issues in physical Education, Sport and Health. Vol.1, No1. ISSN 1857-8152. Skoplje.

Halid Redžić, Jasmin Mehinović, Eldar Goletić, Jasmin Bilalić (2011). Kvantitativne promjene morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti djevojčica predškolske dobi primjenom programa elementarnih igara u vodi. Sportski Logos, godina 9, broj 16-17, ISSN 1512-875X. Mostar

Jasmin Mehinović, Marko Zeljković, Branimir Mikić, Žarko Kostovski (2011). Uticaj antropoloških dimenzija na tehniku izvođenja udarac nogom mae geri u metu koja se kreće u sagitalnoj ravni. Internacionalni simpozijum Sport, turizam i Zdravlje. Bihać.

Izudin Tanović, Jasmin Mehinović(2011). Kanonički odnos bazično motoričkih sposobnosti i situacione uspješnosti djece u malom nogometu. Crnogorska Sportska Akademija. Sport Mont. broj 25,26,27. ISSN 1451-7485. Podgorica.

Marko Zeljković, Branimir Mikić, Žarko Kostovski, Jasmin Mehinović (2011). kanonički odnos između situaciono-motoričkih sposobnosti i elemenata džudo tehnike. III Međunarodni naučni kongres "Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije. Banja Luka.

Abedin Ibrahimi, Vildane Jashari, Osman Lačić, Jasmin Mehinović(2011). Efekti programskih operatora kao rezultat kvantitativnih promjena morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti studenata. Crnogorska Sportska Akademija. Sport Mont. broj 25,26,27. ISSN 1451-7485. Podgorica.

Jasmin Zahirović, Muris Đug, Jasmin Mehinović, Miloš Jelčić (2011).Tipska identifikacija studentica sa aspekta dinamike transformacije morfoloških karakteristika u fitness treningu. Crnogorska Sportska Akademija. Sport Mont. broj 31-33/IX. ISSN 1451-7485. Podgorica.

Žarko Kostovski, Suad Ćupina, Jasmin Mehinović (2010). Relacije između testa šihon mae geri za ocjenu specifične karate koordinacije i nekih bazično motoričkih sposobnosti. Crnogorska Sportska Akademija. Sport Mont, broj 23,24/VIII. ISSN 1451-7485. Podgorica.

Branimir Mikić, Džemal Huremović, Jasmin Mehinović (2009). Canonical correlation between basic-motor abilities and karate competitor's efficacy. Sport scientific & practical aspects. Vol.6, Issue2, ISSN 1840-4413. Tuzla.

Suad Hadžić, Branimir Mikić, Jasmin Mehinović, Muris Đug (2009). Uticaj programskih sadržaja aerobika na regulaciju pretilosti i razvoj fleksibilnosti kod studentkinja Univerziteta u Tuzli. V Međunarodna konferencija "Menadžment u sportu". Beograd.

Muris Đug, Branimir Mikić, Jasmin Mehinović(2009). Parcijalne kvantitativne promjene antropoloških karakteristika studentica pod uticajem fitness programa Thai-bo. Crnogorska Sportska Akademija. Sport Mont, broj 18,19,20/VI, ISSN 1800-5918. Podgorica.

Branimir Mikić, Džemal Huremović, Jasmin Mehinović (2009). Canonical correlation between basic-motor abilities and karate competitor's efficacy. Sport scientific & practical aspects. Vol.6, Issue2, ISSN 1840-4413. Tuzla.

Jasmin Mehinović, Branimir Mikić, Muris Đug, Zikrija Hodžić (2009). relacije između bazičnih motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti karatista. V Međunarodna konferencija "Menadžment u sportu". Beograd.

Džemal Huremović, Branimir Mikić, Jasmin Mehinović (2009). Impact of basic-motor capabilities on competitive efficiency of karate experts. I Međunarodni kongres "Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije". Banja Luka.

Huremović, Dž., Mehinović, J.,Kostovski, Ž., Hodzić, Z.: Kanonička povezanost situacionomotoričkih sposobnosti i takmičarske efikasnosti. Međunarodna naučno stručna konferencija, Vinica, Makedonija, 2009.

Jasmin Mehinović, Džemal Huremović, Žarko Kostovski (2009). Karate athletes canonic relations between situation-motoric abilities and competitive efficiency.Međunarodna naučno stručna konferencija. Skoplje.

Huremović, Dž., Mikić, B., Mehinović, J.(2009).Uticaj bazično motoričkih sposobnosti na takmičarsku efikasnost karatista. Prvi međunarodni naučni kongre, antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije. Banja Luka

Huremović, Dž., Mehinović, J.,Goletić, E.(2009). Kanonička povezanost bazično-motoričkih sposobnosti i takmičarske efikasnosti karatista.Sport scientific & practical aspects, international scientific journal of kinesiology, vol 5 issue 1&2, Tuzla.

Huremović, Dž., Mikić, B., Mehinović, J.(2009).Uticaj situaciono-motoričkih sposobnosti na takmičarsku efikasnost karatista. 13-ti simpozij za sport i fizičko obrazovanje Ohrid 2009. Macedonia.

Mehinović, J.,Mikić, B., Hodzić, Z., Tanović, I.(2009). Relacije između antropometrijskih karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti karatista. XLVIII Kongres Antropološkog društva Srbije. Prolom Banja.

Smajo Šahbegović, Jasmin Mehinović, Izudin Tanović (2009). Uticaj motoričkih sposobnosti morfoloških karakteristika učenika uzrasta 11-13 godina na rezultate ostvarene u specifičnim kretnim strukturama iz košarke. II Međunarodni simpozijum "Sport i zdravlje. ISSN 1840-4790. Tuzla.

Mehinović, J.,Mikić, B., Đug, M., Hodžić, Z. (2008). Relacije između bazičnih motoričkih i situaciono motoričkih sposobnosti karatista. V Medjunarodna konferencija «MENADŽMENT U SPORTU» Beograd.

Hadžić, S., Mikić, B., Mehinović, J.,Đug, M.( 2008). Uticaj programskih sadržaja aerobika na regulaciju pretilosti i razvoj fleksibilnosti kod studentkinja Univerziteta u Tuzli. V Medjunarodna konferencija «MENADŽMENT U SPORTU» Beograd.

Đug, M., Mikić, B., Mehinović, J.(2007).Transformacije antropometrijskoih karakteristika i motoričkih sposobnosti studenata pod uticajem fitnes programa aerobik i step aerobik. Sport naučni i praktični aspekti godina IV broj 1, Tuzla.

Nožinović, N., Mikić, B., Mehinović, J.(2007). Povezanost između pravilnog držanja tijela deformiteta kičmenog stuba i deformiteta stopala.Sport naučni i praktični aspekti godina IV broj 1, Tuzla.

Đug, M., Mikić, B., Mehinović, J. (2007): Parcijalne kvantitativne promjene antropometrijskih karakteristika studentkinja pod uticajem fitnes programa Thai-bo. Crna Gora.

Zeljković, M., Zeljković, D., Mahmutović, I., Mehinović, J. (2007)Relacije između motoričkih sposobnosti i morfoploških karakteristika učenika uzrasta 15-18 godina. Sportski logos, godina 5, broj 8-9, Mostar.