Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Ime i prezime: Osman Lačić osmanlacic
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Akademsko zvanje: Vanredni profesor
Uža naučna oblast: Teoretsko-metodičke osnove sporta
Funkcija: Nastavnik

 

Tema doktorske disertacije:

Nivoi transformacionih procesa motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i morfoloških karakteristika pod uticajem programiranih aktivnosti

 

Tema magistarskog rada:
Kanonički odnos morfoloških karakteristika i situaciono-motoričke spremnosti odbojkaša


Publikacije:
Biomehanika. Biberović, A., Mačković, S., Lačić, O., Isaković, E., Pojskić, H., Huremović, T., Mulabećirović, M., Atiković, A.
Teorija i metodika obuke tehnika sportskog plivanja. Redžić, H., Lačić, O.

 

Popis najznačajnijih objavljenih radova:
Primjena faktorske analize u komparaciji eksplozivne snage sportaša.

 

Primjena polar sistema u nekim statističkim pokazateljima pri dugotrajnom diskontinuiranom opterećenju studenata

 

Efekti programskih operatora kao rezultat kvantitativnih promjena morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti studenata.

 

Manifestacija različitih oblika snage učenika pod uticajem podsticaja kao motivacionog faktora.

 

Ostala stručna i naučna dostignuća:
Svoja prva nastavno-pedagoška iskustva dr. sc. Osman Lačić započinje 1989. godine kao nastavnik Fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, a dalju afirmaciju nastavlja od 1991. godine kao profesor Fizičkog i zdravstvenog vaspitanja u Srednjoškolskom centru u Banovićima.


Od školske 1995/96. godine radi na odsjeku Fizičke kulture Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Nakon odbrane doktorske disertacije i izbora u zvanje docenta 2007. godine, a sada vanrednog profesora, radi kao predavač na predmetima Univarijatne analize u kineziologiji, Kineziometrija i Metodologija u kineziologiji na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli u okviru I ciklusa studija.


Na II studijskom ciklusu nosilac je kolegija „Tehnologija istraživanja i projektovanja u kineziologiji“,
Od 2008-2010. godine radio je kao saradnik na Univerzitetu u Bihaću na predmetima Statistika u sportu i Kvantitativne metode. Takođe je bio angažovan na gostujućim predavanjima na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu kao i na postdiplomskom studiju Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u periodu 2009-2011. godine.
Bio je mentor magistaraskih radova sa temama:


”Neposredni efekti primjene različitih operatora zagrijavanja na ispoljavanje eksplozivne snage i agilnosti”.
„Strukturalni i klasifikacijski nivoi morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti studenata sa elementima tehnike džudoa, hrvanja, boksa i karatea”.


„Taksonomska analiza morfoloških karakteristika i bazično-motoričkih sposobnosti pripadnica ženskog spola V-VIII razreda”.


„Kanonički odnos i kvalitativno-strukturalne osobenosti morfoloških i motoričkih obilježja učenika viših razreda osnovne škole”.