KONAČNA RANG-LISTA-2021-22-PRVI UPISNI ROK

  • Štampa

O D L U K A

o usvajanju konačne Rang liste kandidata koji su stekli pravo upisa na Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/2022. godini

 (prvi upisni rok)

Konačna rang lista