UPIS U AKADEMSKU 2021/2022

  • Štampa

Izaberite jedan od naših smjerova na prvom ciklusu studija:

Tjelesni odgoj i sport – 4 godine (240 ECTS) - bachelor tjelesnog odgoja i sporta

Sportski trener – 3 godine (180 ECTS - vanredni studij) sa usmjerenjima:
- Sportski trener
- Fitnes i personalni trener
- Kondicijski trener

UČENJE NA DALJINU NA SVA TRI CIKLUSA!!! id distance learning by others

  • nastava se realizuje putem sistema za učenje na daljinu
  • usklađivanje studentskih obaveza sa realnim mogućnostima vrhunskih sportista
  • studirajte u skladu sa vašim obavezama…

DRUGI CIKLUS:

Tjelesni odgoj i sport – 1 godina (60 ECTS)

TREĆI CIKLUS:

Kineziologija – 3 godine (180 ECTS)

više informacija na 035 278 536 ili na 
www.enastava.ba

Potrebna dokumentacija:
- prijava na konkurs
- diploma/svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju (original ili ovjerena kopija)
- svjedočanstva svih razreda srednje škole (original ili ovjerena kopija)
- izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
- uvjerenje o državljanstvu - ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija)
- ljekarsko uvjerenje
- uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica boračke populacije