Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

O B A V I J E S T

za zainteresirane kandidate za upis na II i III ciklus studija na FTOS - u

 

Organizira se drugi upisni rok za upis kandidata na II i III ciklus studija u akademskoj 2017 / 2018 godini.

Podnošnje prijava i upis kandidata vrši u rokovima kako slijedi:

- podnošenje prijava do 25.09.2017. godine

- privremena rang lista objavit će se 26.09., a konačna 29.09.2017 godine

- upis primljenih kandidata obavit će se od 29.09. do 02.10.2017. godine

 

dekan Fakulteta