STUDIJSKI PROGRAM
III CIKLUSA STUDIJA / DOKTORSKI STUDIJ

 

Danas se kineziologija definira kao opća, sveobuhvatna nauka o kretanju – vježbanju, koja istražuje, prije svega, zakonitosti upravljanja procesima vježbanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu, sportskoj rekreaciji i kineziterapiji i ispituje djelovanje tih procesa na promjene u ljudskom organizmu.
Doktorski studijski program (III ciklus studija) Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli predstavlja nastavak i završetak vertikale obrazovanja iz društvenih nauka i područja tjelesni odgoj i sport, zasnovanog na principima Bolonjske deklaracije. Osnovni cilj doktorskog studija je obrazovati kadrove za samostalno bavljenje naučno – istraživačkim radom.
Nakon završetka doktorskog studija studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak doktorskog studija i stjecanje akademskog stepena doktora nauka (dr. sc.). Diplomu doktora nauka stječe student koji je izvršio sve obaveze utvrđene nastavnim programom doktorskog studija i koji je odbranio doktorsku disertaciju na način propisan Statutom Univerziteta i Pravilnikom o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli. Uz diplomu se izdaje i dodatak diplomi radi detaljnijeg uvida u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja i postignute rezultate tokom studija.
Više o studijskom programu III ciklusa možete pronaći na sljedećem linku.


Nastavni plan i program

 

 
Translate >>