II CIKLUS SPORTSKI TRENER


Fakultet za tjelesni odgoj i sport na Odsjeku za edukaciju trenera u sportu  već dugi niz godina realizira studijski program „Sportski trener“, trogodišnji vanredni studij vrednovan sa 180 ECTS bodova. Ovaj program je uspješno završilo više od 250 studenata. U posljednje četiri godine učestali su upiti prema menadžmentu Fakulteta od strane svršenih studenata o mogućnosti nastavka edukacije na drugom ciklusu studija. U bližem i širem okruženju različiti su modeli edukacije ovakvog kadra. Vrlo često su to ili akademski ili specijalistički studiji, a Fakultet za tjelesni odgoj i sport je sačinio studijski program na II ciklusu „Sportski trener“ sa osnovim ciljem da sadržaj bude kvalitetna nadgradnja na I ciklus studija i da se velikim dijelom uvaže potrebe nastale stanjem u društvu u cijelini, pa i u oblasti rada u sportu.
Kako se trendovi obrazovanja u sportu sve učestalije mijenjaju program je koncipiran kao fleksibilan kako bi se sa novim stečenim znanjima i kompetencijama student drugog ciklusa studija lakše prilagođavao novonastalim potrebama u društvu i sportu, te kreirao i realizirao inovativne programe kao mogućnost samozapošljavanja.
U prvom redu su analizirani studijski programi koje su studenti već apsolvirali tako da se prilikom izrade novog studijskog programa drugog ciklusa studija vodilo računa da studenti kroz ponuđene predmete zaokruže svoje stručno obrazovanje u sportu novim sadržajima. Nazivi nekih predmeta sugerišu na očigledenu intenciju pokretača studijskog programa da se novostečenim kompetencijama odgovori na sve složenije izazove koji se postavljaju u profesiji sportskog trenera: „Tjelesna aktivnost i zdravlje“, „Trening mladih sportaša različitih uzrasnih kategorija“, Ishrana sportista“, „Liderstvo u sportu“, „Adaptirana tjelesna aktivnost“, „Poduzetništvo u sportu“, „Engleski jezik u sportu“.
Nadalje, uvažavajući trenutnu socijalnu i društveno ekonomsku situaciju ovaj program je koncipiran kao vanredni studij, gdje će se nastava realizirati po kombinovanom modelu sa kontakt nastavom i učenjem na daljinu u obimu 40% : 60% u korist nastave učenjem na daljinu. Prema strukturi nastavnog plana posebno se vodilo računa da sportski trener sa završenim drugim ciklusom studija teorijsko znanje poveže sa praktičnim radom kroz veliki broj sati praktičnog rada, posebno u završnom, četvrtom semestru na koji se nastavlja završni magistarski rad koji predstavlja završetak stručnog obrazovanja kojim kandidat, pod mentorstvom nastavnika, prezentira sadržaj koji je odabran u skladu sa specifičnim afinitetom svakog studenta.
Studijski program možete pogledati na ovom LINKU.

 

 
Translate >>